Veje og kloakker

Veje og belysning
Stamvejen er kommunal, medens stikvejene er private og hører under Gassehavens fællesarealer.

Vejbelysningen på stikvejene (lampen på carportene) er per 2023 tilsluttet den enkelte beboers elnet, og styres via sensor, således at lamperne tænder og slukker efter lyset. Det påhviler den enkelte beboer at vedligeholde lampen, herunder udskiftning af pærer. Foreningen har indkøbt fælles pærer, således at lyset holdes ensartet. Disse kan hentes i det aflåste fællesskur, nøgle hentes hos medlemmer af bestyrelsen.

Ved kørsel på vejene skal der udvises særlig agtpågivenhed over for gående og legende, og kørsel skal ske med lav hastighed. (Normalt under 15 km/h).

Kloakker
Hovedkloakken er offentlig, og det er Rudersdals Kommunes ansvar at vedligeholde denne.

Vejbrøndene tilsluttet hovedkloakken er privat anlæg, der skal vedligeholdes af Grundejerforeningen. Der er i 2023 indgået en serviceaftale for at sikre foreningens kloakker holdes rene og frie.

Brønde og kloakstikledninger, der er beliggende indenfor matrikelgrænsen, er den enkelte grundejers ansvar.

Genveje