Veje og kloakker

Veje og belysning
Stamvejen er kommunal, medens stikvejene er private og hører under Gassehavens fællesarealer.

Vejbelysningen på stikvejene (lampen på carportene) er tilsluttet et fælles ledningsnet. Det påhviler den enkelte beboer at vedligeholde lampen – herunder udskiftning af pærer. Energipærer af styrken 9 Watt tilrådes, men almindelige pærer kan også bruges.

Ved kørsel på vejene skal der udvises særlig agtpågivenhed over for gående og legende, og kørsel skal ske med lav hastighed. (Normalt under 15 km/h).

Kloakker
Hovedkloakken er offentlig, og det er Rudersdals Kommunes ansvar at vedligeholde denne.

Vejbrøndene tilsluttet hovedkloakken er privat anlæg, der skal vedligeholdes af Grundejerforeningen.

Brønde og kloakstikledninger, der er beliggende indenfor matrikelgrænsen, er den enkelte grundejers ansvar.

Genveje