Generalforsamling

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse sker via mail/hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Ethvert medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen.

Ved afstemning kan der kun afgives en stemme pr. parcel.

Lejere af ejendomme kan deltage uden stemmeret.

Generalforsamlingen vælger hvert år medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer. Generalforsamlingen godkender regnskabet for det passerede regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår, herunder det årlige kontingent samt behandler emner, der er sat på dagsordenen.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar forud for generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen er tilgængeligt på hjemmesiden senest en måned efter generalforsamlingen har fundet sted.

De specifikke regler for generalforsamling mv. fremgår af Vedtægterne.

 

Genveje