Ledelse

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed. Ordínær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år, og 2 medlemmer afgår i ulige år. På generalforsamlingen vælges tillige 2 suppleanter. Disse vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen holder 6 – 8 møder om året. Suppleanterne deltager i møderne.

Referater fra møderne er efterfølgende tilgængelige på hjemmesiden under fanebladet Referater.

Genveje