Vedligehold af grønne områder

Fællesarealer, legepladser og beplantninger på disse er anlagt i henhold til haveplan af 16. april 1969, jf. nedenfor. Ændringer skal godkendes af kommunen.

Det er i alles interesse, at bebyggelsen bevarer sit smukke grønne udseende, og at fællesarealer holdes og passes bedst muligt året igennem.

Grundejerforeningen har derfor indgået aftale med et gartnerfirma om pasning af fællesarealerne efter nærmere aftalt plan. Pasningen omfatter almindelige plejeopgaver så som græsslåning, lugning, beskæring af buskadser, krat, bunddækkende buske samt hække*.

Hver andet år beskæres træerne på stikvejene samt på torve og P-pladser.

Herudover kan forekomme ad-hoc opgaver, som bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer beslutning om.

Gartnernes arbejde sker i samråd med Grønt udvalg under bestyrelsen.

I sommerperioden udføres arbejdet i Gassehaven normalt om torsdagen.

Ved privat arbejdskørsel på arealerne i forbindelse med materialekørsel til de private haver, opgravning eller lignende. skal eventuelle skader af græs og andet ubetinget udbedres. Foreningens gartner kan evt. kontaktes med henblik på udbedring. Udbedring sker for den enkelte beboers regning.

Såfremt evtentuelle skader ikke udbedres, er bestyrelsen berettiget til at foranledige skaden udbedret for beboerens regning.

Vedligeholdelse af træerne på stamvejen samt lugning rundt om disse påhviler kommunen.

Arealet mellem golfbanen og Gassehaven ejes af Skov- og Naturstyrelsen, og området vedligeholdes af golfklubben.

* omfatter ikke hække til de private haver, som det påhviler de enkelte grundejere selv at holde.

Haveplan af 16. april 1969 (0.4 Mb)

Genveje