Vedligehold

Vedligehold af fællesfaciliteter, så som grønne områder, veje, legeplader, fælles carporte mv. samt vedligehold af private huse, carporte mv. skal ske med respekt af de regler, der er fastsat i henholdsvis Deklaration for Gassehaven med tilhørende haveplan og Lokalplan 100 med tilhørende dispensationer.

Deklarationen og Lokalplanen skal ubetinget overholdes, og ændringer i bebyggelsens oprindelige karakter og udseende må ikke finde sted uden kommunalbestyrelsens særlige godkendelse.

Det vil primært være bestyrelsen, der som led i den daglige drift, har ansvaret for at reglerne overholdes fsv. angår grønne områder, veje, vejtræer, legepladser, fælles carporte mv.

De enkelte grundejere har ansvaret for at reglerne overholdes for så vidt angår de private ejendomme.

Genveje