Parkering

Parkering for beboere
Beboerne anmodes om at parkere deres biler i carportene (som kun må benyttes til parkering, jf. Lokalplanen §3.4), således at parkeringspladserne på torvene og de små P-pladser langs stikvejene kan benyttes af besøgende og andre med ærinde i Gassehaven.

Gæsteparkering
Er der ikke flere parkeringspladser på torvene og de små P-pladser, skal biler parkeres på stamvejen, da det er ulovligt at standse eller parkere foran udkørsler og carporte, også selv om det er foran egen matrikel (jf. Færdselsloven §29). Endvidere hindrer biler på stikvejene uden for de afmærkede p-pladser udsynet for legende børn og trafikanter, og kan medføre risiko for ulykker. Parkering skal naturligvis altid være i min. 10 meters afstand fra en tværgående vej.

Derudover håber vi, at alle informerer gæster i bebyggelsen om at overholde parkeringsreglerne.

Særlige køretøjer mv.
På offentlig og privat fællesvej i Rudersdal Kommune er parkering af påhængskøretøjer som trailere, campingvogne og lignende kun tilladt i højst 18 timer (jf. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Rudersdal §2). Disse kan dog parkeres på foreningens p-pladser under samme betingelser som andre køretøjer.

I tilfælde af at håndværkere, som udfører arbejde i Gassehaven, har brug for opsætning af skurvogne-faciliteter, containere m.v., kan opsætning ske efter ansøgning herom til Rudersdal Kommune.

Genveje