Snerydning

Rudersdal Kommune har ansvaret for snerydning på stamvejen.

Snerydning af stikveje og fortove påhviler beboerne selv. Grundejerforeningen indgår dog normalt aftale med et firma om saltning/snerydning af stikveje og torve.

De enkelte beboere har således fortsat selv ansvaret for saltning/snerydning af fortove og indgange.

Det er vigtigt, at fortovene holdes fri for sne og glatføre både af hensyn til færdsel på fortove og til afhentning af affald.

Genveje