Vedtægter for Grundejerforeningen Gassehaven

Nedenstående er afskrift af Vedtægter for Grundejerforeningen Gassehaven. Ønskesvedtægterne i original version, kan linket nederst på siden benyttes.

Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Gassehaven.
Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.

Medlemmer

§ 2 Foreningens medlemmer er samtlige ejere af parceller udstykket af matr. nr. 1erHolte by, Gl. Holte sogn og samtlige ejere af parceller udstykket af matr. nr. 1eeHolte by, Gl. Holte sogn.

Formål

§ 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser af de i § 2 nævnte parceller samt udføre de opgaver, som er pålagt foreningen ved deklaration tinglyst den 23. august 1969 på medlemmernes ejendomme.
Foreningens formål er således i første række at løse medlemmernes fælles opgaver, derunder vedligeholdelse af veje, rabatter, fortove, stier, legepladser, fællesarealer samt belysningsanlæg mv. Generalforsamlingen kan overlade driften og vedligeholdelsen af nævnte forsyningsnet til andre.
Foreningen er berettiget og forpligtet til at tage skøde på de ovenfor nævnte anlæg, når disse er færdige og må ikke videresælge dem. Overdragelsen sker vederlagsfrit, men omkostningerne ved overdragelsen afholdes af foreningen.

Bestyrelse

§ 4 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år, og 2 medlemmer afgår i ulige år.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter for et år ad gangen.
Medlemmer af bestyrelsen og suppleanter skal være medlemmer af foreningen.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder en af suppleanterne for den resterende del af valgperioden for det pågældende medlem.
Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden ved generalforsamlingen, indtræder det nye medlem for den resterende del af valgperioden for det pågældende medlem.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og eventuelt en næstformand.
Bestyrelsen er ulønnet.

Daglig ledelse

§ 5 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden for mødet.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 6 Bestyrelsen vælger en kasserer. Kassereren, der skal være medlem af foreningen, opkræver medlemskontingenter og forestår foreningens regnskab.
Kassereren er ulønnet.
Såfremt det ikke er muligt at finde en kasserer blandt foreningens medlemmer, kan bestyrelsen foranledige kassererens opgaver udført af en administrator uden for foreningens regi.
Tegningsret

§ 7 Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen er berettiget til på medlemmernes vegne at træffe bindende aftaler med Søllerød Kommune, men i så fald skal aftalerne underskrives af den samlede bestyrelse.
Generalforsamling

§ 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 15. februar.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen elektronisk eller ved brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen.
Ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal foreningens regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår og budgetforslag for det kommende regnskabsår enten være tilgængeligt elektronisk på samme tidspunkt eller vedlægges indkaldelsen.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
c. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
d. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse.
e. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af 1. og 2. suppleant.
f. Valg af revisorer.
g. Eventuelt.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst ¼ af medlemmerne.
Bestyrelsen er pligtig til med højst 14 og mindst 8 dages varsel at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter at vedtægtsmæssig begæring herom er bestyrelsen i hænde.

§ 11 Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamling er dog betinget af, at medlemmet ikke er i restance med kontingent eller anden forfalden betaling til foreningen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kun medlemmer er stemmeberettigede, og der kan kun afgives én stemme pr. parcel. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Lejere af ejendomme beliggende på de i § 2 nævnte parceller kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

§12 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.
Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til foreliggende forhandlingsemner.
På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil, medmindre samtlige medlemmer er repræsenteret og enstemmigt træffer beslutningen.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflerhed, jfr. dog § 13.

§ 13 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutning derom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er en sådan beslutning truffet uden at 2/3 af medlemmerne er til stede på den pågældende generalforsamling indkalder bestyrelsen inden 8 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til stede.
Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling er, for så vidt de ikke udtrykkelig er tilbagekaldt, gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 14 Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Beretningen, der mindst skal indeholde de af generalforsamlingen trufne beslutninger, meddeles medlemmerne elektronisk eller ved brev senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Kontingent
§ 15 Det årlige medlemskontingent, der skal være lige stort for hvert medlem, fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales forud i halvårlige rater den 10. april og 10. oktober.
Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdag, opkræves et gebyr på 5% af restancen.
I tilfælde af ejerskifte giver sælger inden 1 måned efter overtagelsesdagen bestyrelsen meddelelse herom.

Regnskab og revision
§ 16 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af kassereren og bestyrelsen.

§ 17 Foreningens regnskab revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, der er medlemmer af foreningen, eller af én statsautoriseret revisor.
Revisorerne underskriver tillige regnskabet.

Foreningens opløsning
§ 18 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt samtlige medlemmer er enige derom.

Søllerød den 18. marts 1971, ændret den 6. februar 1974, den 6. oktober 1975, den 12. marts 1985 og den 4. november 2010.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gassehaven (0.1 Mb)

Genveje